Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015

XỬ LÝ NGUỘI CÁC CHI TIẾT THIẾT BỊ BỊ HỎNG


Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015

Xử lý cánh trộn (bị mòn) của Thiết bị trộn bê tông

Cánh trộn bị mòn hỏng (trước khi xử lý)
Cánh trộn làm việc bên trong Thiết bị

Cánh trộn được xử lý bằng phương pháp phủ đắp nguội

Vui lòng liên lạc với Cán bộ Kỹ thuật tại số điện thoại: 0903 522 238 (Mr. Hải) 
hoặc Email: haitech42@gmail.com, để biết thêm chi tiết.

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

Phục hồi Vỏ bơm ly tâm

Phục hồi Vỏ bơm ly tâm và cánh bơm.


Vui lòng liên lạc với Cán bộ Kỹ thuật tại số điện thoại: 0903 522 238 (Mr. Hải) 
hoặc Email: haitech42@gmail.com, để biết thêm chi tiết.