Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

Phục hồi Vỏ bơm ly tâm

Phục hồi Vỏ bơm ly tâm và cánh bơm.


Vui lòng liên lạc với Cán bộ Kỹ thuật tại số điện thoại: 0903 522 238 (Mr. Hải) 
hoặc Email: haitech42@gmail.com, để biết thêm chi tiết.