Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015

Xử lý cánh trộn (bị mòn) của Thiết bị trộn bê tông

Cánh trộn bị mòn hỏng (trước khi xử lý)
Cánh trộn làm việc bên trong Thiết bị

Cánh trộn được xử lý bằng phương pháp phủ đắp nguội

Vui lòng liên lạc với Cán bộ Kỹ thuật tại số điện thoại: 0903 522 238 (Mr. Hải) 
hoặc Email: haitech42@gmail.com, để biết thêm chi tiết.